Referat fra Generalforsamlingen 2017

 

VBS-logo-FB

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra Vestre Bærum Sportsfiskeres Generalforsamling 28. november 2017.

Sted/tid           :           Mølla, kl 1900.

Fremmøte      :           41 medlemmer

                                              

Referent         :           Monica Wang

 

Ordstyrer       :           Arnt Bakken

 

Lederen Terje Halvorsen åpnet Generalforsamlingen med å be om ett minutts stillhet for å minnes ett medlem som hadde gått bort det siste året.

 

 1. Godkjennelse av innkallingen.
  Innkallingen til årets generalforsamling ble godkjent.

 

 1. Beretning fra styret og komiteer om virksomheten fra siste generalforsamling.

Styret og de forskjellige komiteer leste sine årsberetninger.

 

 1. Revidert regnskap for inneværende driftsår.

Regnskapet var skrevet ut og lå klart til gjennomlesning for de fremmøtte.
Kasserer gikk igjennom årsregnskapet og diverse detaljer i dette og besvarte spørsmål til regnskapet.

Resultatregnskapet ble gjennomgått, og årets overskudd kr 13 279 er overført egenkapital.

Regnskapet ble anbefalt godkjent av foreningens revisorer.

Revisjonsrapporten ble opplest av Arnt Bakken.
Regnskapet ble godkjent.

 

 1. Styrets forslag til budsjett for neste år.

Budsjettet var skrevet ut og lå klart til gjennomlesning for de fremmøtte.
Kasserer gikk igjennom budsjettet og diverse detaljer i dette og besvarte spørsmål til dette.

Budsjettet ble godkjent.

 

 1. Fastsettelse av innmeldingsgebyr og kontingent for neste kalenderår.

Innmeldingsgebyr                               Kr:       300,-    uendret

Medlemskontingent, senior                 Kr:       500,-    uendret

Medlemskontingent, junior                 Kr:       300,-    uendret
Medlemskontingent, pensjonister       Kr:       250,-    uendret
Styrets forslag til priser ble godkjent.

 

 1. Salg av fiskekort Sandvikselva.

Styrets forslag til priser ble gjennomgått og godkjent av Generalforsamlingen.

Fiskekort (ikke medlemmer)               Kr:       500,-    uendret

Depositum                                          Kr:       500,-    uendret

 

 1. Fiskeretter, salg av fiskekort utenfor Sandvikselva.

         Fiskekort Numedalslågen, seniorer m/leiravg.                        Kr 3 650 endret fra Kr 2 550

Leiravgift for campingvogner o.l.                               Kr 3 700 endret fra Kr 2 550

Fiskekort Numedalslågen, seniorer u/leiravg.            Kr 4 650 endret fra Kr 2 750

Fiskekort Numedalslågen, juniorer                             Kr    750 endret fra Kr    500

Fiskekort Numedalslågen, ikke medlemmer               Kr 5 250 endret fra Kr 3 100

Styrets forslag til priser ble godkjent.

Diskusjon om muligheten for å kunne selge ukes kort eller lignende, medlemmer ble oppfordret til å legge frem slike forslag til Generalforsamling i 2018.

 

 1. Andre saker fremlagt av styret.

         Ingen saker.

               

 1. Andre saker fremlagt av medlemmene.

Ingen saker.

 1. Valg.
         Styret: Leder velges for 1 år, faste medlemmer for 2 år, vara for 1 år
Verv Navn Status
Leder Terje Halvorsen For 1. nytt år
Nestleder Roy Finjarn For 2 nye år
Sekretær Jarle Larsen For 2 nye år
Kasserer S.E. Tømmernes For 2 nye år
Styremedlem Thore Brandbu NY: For 2 år
Styremedlem Rune Bjørnestøl 1 år igjen
Styremedlem Ole A Kilsti For 2 nye år
Varamedlem Gunnar Opsahl For 1. nytt år
Varamedlem Erling T. Nygård NY: for 1 år
Representantskapet: 7 medlemmer og 1 vara, medlemmer for 3 år, vara for 1 år
Verv Navn Status
Alf Henning Sørensen På valg i 2019
Leif Johansen På valg i 2018
Trond Skarpsno På valg i 2019
Per Meiland På valg i 2019
Per Christiansen På valg i 2018
Bjørn Evje For 3 nye år
Morten Nordli NY
Roger Stensrud ok  (varamedlem)
Redaksjonskomité: 1 leder, 7 medlemmer. Alle på valg hvert år
Verv Navn Status
Leder Ledig verv
Tore Westgård ok
Morten Hordnes Bakken ok
Tom Skyrud ok
Ledig verv
Ledig verv
Ledig verv
Ledig verv
Lågenkomité: 1 Leder, 7 medlemmer, alle på valg
Verv Navn Status
Leder Trond Skarpsno ok
Edith Skarpsno ok
Matti Peltonen ok
Terje Halvorsen ok
Jarle Larsen ok
Gunnar Opsahl ok
Torbjørn Sanner ok
Glenn Morten Lorentzen ok
Huskomité: 1 leder, 8 medlemmer, alle på valg hvert år
Verv Navn Status
Leder Erling T. Nygård ok
Thore Brandbu ok
Gunnar Opsahl ok
Frank Thomassen ok
Ole A. Kilsti ok
Rune Bjørnestøl NY
Roger Stensrud NY
Sverre Hopstock Dahr NY
Ledig verv
Juniorkomité: 1 leder, 5 medlemmer, alle på valg hvert år
Verv Navn Status
Leder Gunnar Opsahl ok
Sandvikselvakomite: 1 leder, 7 medlemmer, alle på valg hvert år
Verv Navn Status
Leder Frank Thomassen ok
Arnt Bakken ok
Johan F. Küenholdt ok
Ronny Johansen ok
Roger Stensrud ok
Tom Johansen ok
Asle Martinsen ok
Bjørn Erik Fossmo Ny
Tur og Aktivitetskomite: 1 leder, 5 medlemmer, alle på valg hvert år
Verv Navn Status
Leder Thore Brandbu ok
Terje Vågsdal ok
Thomas Larsen ok
Børge Iversen ok
Ronny Johansen NY
Gunnar Opsahl ok
Revisorer: Velges for 2 år 2 revisorer
 Eirik Hernes-Larsen  Gjenvalg
Edith Skarpsno ok

 

 

 1. Saker som ikke er nevnt i innkallelsen, men som styret ønsker behandlet.
  Ingen saker.

 

 

 

Vøyenenga 28.11.2017

 

 

 

 

 

 

————————————-                        ———————————–

 

Monica Wang                                                            Arnt Bakken

Referent                                                                 Ordstyrer

 

———————————-

Terje Halvorsen

Leder