Om Sandvikselva

Sandvikselva har sitt utspring ved Kutjern nord for Gyrihaugen i Ringerike kommune. På sin tre mil lange vei ned til sjøen utenfor Sandvika renner elven gjennom marine avsetninger med store forekomster av kalk. Vassdraget har derfor en stor tåleevne mot sur nedbør og en stabil pH verdi nær 7.0 som er en ypperlig verdi for alt liv i elven.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Franzefoss
Franzefoss. Foto Leif Johansen

Laks og sjøaure vandrer naturlig opp til Bjørum Sag i Isielva og Wøyen Mølle i Lomma. I forhold til vannmengden innehar elven en av de tetteste bestandene med laks og sjøaure i Norge. Yngelen vokser opp til smolt i elven og vandrer ut i sjøen om våren og er da ca. 2 år gammel. Når den vender tilbake i fra sjøen etter ett til to år så er vekten økt til ca 1.7 – 6 kg. Sandvikselva er den største bidragsyteren til sjøaurefisket i indre Oslofjord.
Sandvikselva har meget liten normalvannføring og er en typisk flomelv. Elva er stri og har forholdsvis få høler nedenfor Tangen bru. Ovenfor Tangen bru har vi «Langhølja». Dette er en lang stilleflytende og dyp høl med en lengde på ca 300 meter. Denne hølen er «hjertet» i Sandvikselva, hvor den oppvandrende fisken stopper i lengere perioder, for så å gå videre ved neste flom. Her overvintrer det også en god del sjøaure etter gytingen. Når våren kommer slipper den seg ut med med vårflommen.

Bestanden av sjøaure i Sandvikselva har siden 1987 dessverre hatt en negativ utvikling. Det har vært mange årsaker til dette. I 1987 og en 3-4 år fremover hadde vi tildels store angrep av UDN på fisken. Mye av den voksne gytemodne sjøauren døde før den fikk gytt. Vi har også hatt store skadeflommer etter at rognen har vært lagt. I tillegg til dette har det vært store isganger på ettervinteren og våren, samt flere tørkesommre da den utsatte yngelen har måttet bøte med livet.

Artikkelen fortsetter under bildet

Parti av Sandvikselven. Foto: Espen Schive
Parti av Sandvikselven. Foto: Espen Schive

Den forlengede sesongen for sportsfisket i Oslofjorden er også med på å gi en negativ utvikling når vi har en redusert sjøaurestamme i Sandvikselva. Det er derfor meget viktig å følge reglene med minstemål etc. Ta heller ikke fisk som er i dårlig kondisjon. En sjøaure skal være skikkelig rund og fast i fisken. Er den ikke det så har den sannsynligvis nettopp kommet ut i fjorden fra elva etter gyting eller overvintring. Den trenger da ett år i sjøen for å komme i skikkelig kondisjon igjen. Vi henstiller til alle fiskere om å sette slik fisk ut igjen! Hjelp oss med å få sjøaurestammen i Sandvikselva hurtig opp igjen.

De siste sesongene har vist en bedring av oppvandrende sjøaure i forhold til bunnårene på 90-tallet, men det er fortsatt et stykke igjen til gamle høyder.

Vestre Bærum sportsfiskere har satt ned en egen komite som har ansvar for Sandvikselva.

Se under «Styret og komiteene» for kontakt info.

Sykkelsmeden. Foto Espen Schive
Sykkelsmeden. Foto Espen Schive