INNKALLING TIL ÅRSMØTE  2023, 28. November 2023

Årsmøte for Vestre Bærum Sportsfiskere på Wøyen Mølle, tirsdag 28/11-2023 kl. 19:00.

Det refereres til § 7 og 8 – Ordinært Årsmøte.Stemmerett har personlig fremmøtte som har fylt 16 år og som har fylt 16 år og som har betalt kontingent for det år som årsmøtet gjelder.

§ 7. ALMINNELIGE REGLER OM ÅRSMØTET

Hvert år skal det holdes Årsmøte innen utgangen av november. Årsmøtet innkalles av styret med minst 14 dagers varsel.

Innkallingen skal gjøre kjent de saker som foreligger til behandling. Saker som ikke er nevnt i innkallingen til Årsmøtet behandles hvis styret ønsker det og Årsmøtet gir sin tilslutning til det.

Saker som ønskes nevnt i innkallelsen, må sendes skriftlig og være styret i hende senest 4 uker før Årsmøtet.

Årsmøtet ledes av representantskapets leder eller den representantskapet utnevner.

Stemmerett har personlig fremmøtte som har fylt 16 år og som har betalt kontingent for det år som Årsmøtet gjelder.

Beslutninger skjer ved simpelt flertall.

Ved stemmelikhet, er lederens stemme avgjørende.

Dersom et medlem forlanger det, skal avgjørelsen i en sak foregå ved skriftlig votering.

Årsmøtets forhandlinger og vedtak skal protokolleres og undertegnes av styret leder og sekretær, samt representantskapets leder eller den som i hans sted leder møtet.

§ 8. ORDINÆRT ÅRSMØTE

Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av november.

Dagsorden er:

  1. Godkjenning av innkallingen.
  2. Beretning fra styret og komiteer om virksomheten siden forrige Årsmøte.
  3. Revidert regnskap for inneværende driftsår.
  4. Styrets forslag til budsjett for neste år.
  5. Fastsettelse av innmeldingsgebyr og kontingent for neste kalenderår.
  6. Salg av fiskekort Sandvikselva.
  7. Fiskeretter, salg av fiskekort utenfor Sandvikselva.
  8. Andre saker fremlagt av styret.
  9. Valg. Hvis det er foreslått mer enn en kandidat til et ombud, skal valget foregå skriftlig.
  10. Saker som ikke er nevnt i innkallingen, men som styret ønsker behandlet, kan behandles dersom Årsmøtet gir sin tilslutning til det.

Med vennlig hilsen

Sekretær Vestre Bærum Sportsfiskere

Skroll til toppen